Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en trainingen die worden aangeboden door de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind. Hierna te noemen Mama Academy Nederland.

Vooropleiding

Er zijn geen specifieke vooropleidingen vereist. Wel kan de Mama Academy Nederland overwegen een inschrijf(ster) uit te nodigen voor een intake gesprek.

Niveau

Het niveau waarop de training / opleiding wordt aangeboden is terug te vinden op onze website.

Inschrijving

Inschrijving voor een workshop, cursus , training of opleiding vindt plaats via de website (digitaal formulier).

Na ontvangst van het inschrijfformulier (digitaal of per post) wordt binnen 8 werkdagen een bevestiging per email verstuurd.

Na ontvangst van deze bevestiging  is een voorlopige overeenkomst tot stand gekomen met de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind.

De algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

Na ontvangst van het inschrijfformulier bij Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind heb je 14 dagen de tijd om kosteloos te annuleren.

De inschrijving is definitief als voldaan is aan het gevraagde inschrijfgeld. Het inschrijfgeld dient minimaal 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Het overige lesgeld dient te worden voldaan zoals aangegeven voor de genoemde datum op de factuur. Het inschrijfgeld bedraagt 25% van het opleidingsgeld.

Tarieven

De tarieven die behoren bij de trainingen en opleidingen die door de Mama Academy Nederland en Praktijk voor Moeder en Kind worden aangeboden staan vermeld op de website en zijn in principe bindend. Tenzij anders staat aangegeven , is het les materiaal dat tijdens de training wordt uitgereikt en gebruikt bij het aangegeven die behoort bij de training inbegrepen. Mama Academy Nederland heeft echter het recht haar prijzen te wijzigen. Het tarief dat vermeld staat op de website op het moment van de aanmelding en het verzenden van het inschrijfformulier zal bindend zijn.

Het vast gestelde tarief voor het volgen van de opleiding / training staat tevens omschreven op de bevestiging die u per mail ontvangt nadat u zich bij ons heeft aangemeld.

 

Financiële verplichtingen

Bij inschrijving voor een opleiding (workshop, cursus) verplicht de student zich tot het betalen van het opleidingsgeld.

Het opleidingsgeld moet worden voldaan voor de datum die staat aangegeven op uw factuur. Het opleidingsgeld zal per bank moeten worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de Mama Academy Nederland. Het bankrekening nummer staat vermeld op de factuur.

Andere betaalregelingen zijn alleen in overleg mogelijk.

Annulering door student

Annulering van de opleiding (of workshop, cursus) na inschrijving kan alleen schriftelijk per post of per email.

Annuleringskosten tot zeven weken voor aanvang bedraagt 25 % van het opleidingsgeld.

Annuleringskosten tot 6,5 & 4 weken en voor aanvang bedraagt 50 % van het opleidingsgeld.

Annuleringskosten tot 3,2 & 1 week voor aanvang bedraagt 100% van het opleidingsgeld.

In goed overleg kan de student eventueel aansluiten bij de volgende groep die start op de datum die staat aangegeven op de website. Indien er nog geen andere datums zijn ingepland, zal de student  geïnformeerd worden zodra de nieuwe datums bekend zijn gemaakt.

  • Bij bovenstaande genoemde annuleringsvoorwaarden zal na  ontvangst van de  annulering door de student, het vastgestelde bedrag binnen 21 dagen worden terug gestort op de student zijn of haar bankrekening.

Annulering door het opleidingsinstituut

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind behoudt zich het recht voor een opleiding (cursus, workshop) te annuleren bij minder dan 4 deelnemers.

Indien de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind besluit tot annulering zal het reeds betaalde opleidingsgeld binnen een maand worden gerestitueerd.

Bij ziekte of uitval van de docent zal de student zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden. Uitval van de docent is geen reden voor kosteloze annulering of restitutie. Het opleidingsinstituut zal met zorg proberen de lessen opnieuw aan te bieden.

Tussentijdse beëindiging

Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding (of workshop, cursus) vindt geen restitutie van het opleidingsgeld plaats.

Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om op een later tijdstip alsnog te kunnen deelnemen. Het onderzoeken van deze mogelijkheden geeft echter geen garantie en er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

Uitsluiting

Indien een student de voortgang van de lessen verstoort, heeft  Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind het recht om de student uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.

Verzuim van student

Het verzuim van lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het opleidingsgeld.

Wijzigingen

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen van de cursusdata, locatie en docenten door te voeren geeft zonder dat dit recht geeft op schadevergoeding of aanpassing van de annuleringsvoorwaarden. Deze aanpassingen zullen alleen gebeuren indien de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind zich daartoe genoodzaakt voelt.

Bereikbaarheid

De Mama Academy Nederland is telefonisch en per mail bereikbaar op maandag t/m zaterdag tussen 09:00 – 18:00 uur. Het sturen van een e-mail is altijd mogelijk. De Mama Academy Nederland beantwoord de vragen z.s.m. en sowieso binnen 3 werkdagen ( buiten de vakanties). Vragen die een langere verwerkingstijd nodig hebben worden met een bericht van ontvangst beantwoord en een indicatie over de benodigde tijd wordt aan u doorgegeven.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de opleidingen (cursussen, workshops) is voor eigen risico.

Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of opgelopen tijdens de opleiding (cursus, workshop).

Eigen risico

Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent vooraf geïnformeerd te worden zodat er overleg kan plaatsvinden. Bij twijfel wordt aangeraden de huisarts te raadplegen.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens verstrekt tijdens en gerelateerd aan de opleiding (of cursus, workshop), zullen vertrouwelijk worden behandeld. Van alle studenten aan de opleiding (of cursus, workshop) wordt verwacht respectvol om te gaan met vertrouwelijke en persoonlijke informatie van de medestudenten.

 

 

Intellectuele eigendom

Alle door de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind verstrekte cursusmateriaal, zowel mondeling als op schrift, zijn uitsluitend bestemd voor de studenten aan de betreffende opleiding en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van het opleidingsinstituut worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd of ter kennis aan derden worden gebracht.

De Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en kind is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het uitgegeven lesmateriaal.

De geleerde technieken en de theoretische kennis mogen overgedragen worden aan ouders, maar niet aan professionals of opleidingsinstituten.

Copyright: Het door de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind uitgegeven lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Duur van de opleiding

De duur van de trainingen / opleidingen staan weergeven op de website. Ook staat hierbij vermeld wanneer u het certificaat van deelname in ontvangst kan nemen ( aan welke eisen u moet voldoen ) .

Klachten procedure

Indien een student een klacht heeft, wordt zij verzocht direct, doch uiterlijk binnen twee weken contact op te nemen met de docent. Er zal in een vertrouwelijk gesprek geprobeerd worden de klacht naar tevredenheid binnen 4 weken te verhelpen. Indien er een langere onderzoekstermijn benodigd is, zal de student schriftelijk op de hoogte worden gebracht waarbij wij de student informeren over het verwachte indicatie termijn die we benodigd zijn voor onderzoek en uitslag. Indien de docent en deelnemer er binnen de gestelde vier weken samen toch niet uitkomen, zal er door de Mama Academy Nederland / Praktijk voor Moeder en Kind een onafhankelijke derde persoon worden ingeschakeld. De uitspraak van deze onafhankelijk derde persoon is bindend en z.s.m. worden afgehandeld. voor het instituut. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd worden en 24 maanden worden bewaard.

——

Klik hier voor de algemene voorwaarden die geldig zijn bij aanmeldingen voor 3 april 2018